Bewonersvereniging De Zomertuinen

 

Privacy verklaring Bewonersvereniging

De Zomertuinen

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we nodig hebben voor onze vereniging.

 

De Bewonersvereniging De Zomertuinen respecteert de privacy van alle leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Wanneer u lid wordt vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het ledenregister.  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wij bieden alle leden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 Spijkenisse , 25 mei 2018

 Het Bestuur

 


 Statuten

 

Ref:2010.001057.01/Hitzemann E./

 

Blad 1

Heden, zevenentwintig augustus tweeduizend tien,

verschenen voor mij, Mr Ernst Hitzemann, notaris, gevestigd te Spijkenisse:

1. de heer Arthur Franciscus VAN KATWIJK, wonende te 3203 LJ

Spijkenisse, Thetfordstraat 202, geboren te Rotterdam op vijf juni

negentienhonderd zevenenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort met

nummer XXXXXXX5, uitgegeven te Spijkenisse op twintig februari

tweeduizend zeven, gehuwd;

2. de heer Bernardus Johannes DE BLOK, wonende te 3203 LJ Spijkenisse,

Thetfordstraat 198, geboren te Rotterdam op twee februari negentienhonderd

negenenveertig, zich legitimerende met zijn rijbewijs met nummer

XXXXXXX1, uitgegeven te Spijkenisse op achttien mei tweeduizend zeven,gehuwd;

 

3. de heer Anne KORF, wonende te 3203 LH Spijkenisse, Hürthstraat 93,

geboren te Weststellingwerf op achttien maart negentienhonderd

vierenveertig, zich legitimerende met zijn identiteitskaart met nummer

XXXXXX7, uitgegeven te Spijkenisse op vijf september tweeduizend zes,gehuwd.

 

De comparanten verklaren bij deze een vereniging op te richten, welke vereniging

zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: BEWONERSVERENIGING DE ZOMERTUINEN

Zij is gevestigd te Spijkenisse.

DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel:

a. het behartigen van de belangen van de bewoners van het wooncomplex

“De Zomertuinen” in de gemeente Spijkenisse in het algemeen en van de

leden van de vereniging in het bijzonder;

b. het optreden als bewonersvereniging in de verhouding met overheden,

instellingen en organisaties, meer in het bijzonder in de zin van de

afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de in de gemeente

Spijkenisse gevestigde verhuurder Woonbron en zijn huurders en ten

opzichte van de vereniging(en) van eigenaren binnen het wooncomplex;

c. het bevorderen van de sociale en fysieke leefbaarheid in en om het

complex De Zomertuinen, waaronder met name ook wordt begrepen het

bevorderen van goede onderlinge verhoudingen tussen de bewoners van het wooncomplex;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks alles in de ruimste zin des woords.

2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door: het leveren van een

Blad 2

bijdrage aan het opbouwen en in stand houden van een verzorgde

woonomgeving binnen het wooncomplex, het verstrekken van informatie, het

organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten, het deelnemen aan

overleg, het voeren van acties en het op andere wijze opkomen voor de

belangen van de bewoners van de Zomertuinen.

LEDEN .

Artikel 3.

1. De vereniging heeft uitsluitend gewone leden.

2. Lid van de vereniging kunnen uitsluitend zijn huurders en eigenaren die

wonen in het in artikel 2 van deze statuten omschreven woongebied. Alleen

hoofdbewoners kunnen lid worden van de vereniging.

3. Leden kunnen zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder.

4. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden

zijn opgenomen en worden bijgehouden.

TOELATING.

Artikel 4.

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, na ontvangst door de

secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend

aanmeldingsformulier, zoals nader is geregeld bij huishoudelijk reglement.

Voor die acceptatie is een besluit van het bestuur vereist, te nemen bij

gewone meerderheid van stemmen van alle zittende bestuursleden.

De oprichters worden bij deze toegelaten als leden van de vereniging.

2. Bij niet toelating tot lid, stelt het bestuur de betrokkene van dit besluit ten

spoedigste in kennis.

SCHORSING EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

A. 1. Schorsing van het lid kan door het bestuur worden uitgesproken indien:

het lid handelt in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement.

2. Het lid wordt schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing.

3. De schorsing van het lid is vervallen indien de algemene vergadering niet

binnen een maand na deze schorsing tot ontzetting uit het lidmaatschap

heeft besloten, conform het hierna onder B bepaalde.

B. 1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris van het bestuur;

c. door schriftelijke opzegging door de vereniging. Deze kan

geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor

het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

Blad 3

lidmaatschap te laten voortduren. Een lid heeft opgehouden te

voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap ingeval van

verhuizing naar een niet tot het wooncomplex behorende woning;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een

lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging dan wel ontzetting namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan

slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar voor de dertigste

november en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal vier weken.

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren.

Voorts is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging

door een lid mogelijk:

a. binnen één maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn

beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid bekend is

geworden of is meegedeeld. Het besluit is alsdan niet op dat lid van

toepassing. Een lid is evenwel niet bevoegd door opzegging een besluit

waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn

verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten;

b. binnen één maand nadat een besluit tot omzetting van de vereniging in

een andere rechtsvorm of tot fusie aan hem is meegedeeld.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de

datum waartegen was opgezegd.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

Artikel 6.

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die

jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende

bijdrage betalen.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR.

Artikel 7.

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen

Blad 4

oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen personen, die door de

algemene vergadering worden benoemd. Het eerste bestuur van de vereniging

wordt in deze akte benoemd.

2. De benoeming geschiedt uit de leden.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, doch

voor de eerste maal in deze akte.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het

dagelijks bestuur.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP -

SCHORSING.

Artikel 8.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te

allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een

schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt af, volgens een door de algemene vergadering in het

huishoudelijk reglement op te maken rooster van aftreding. De aftredende is

herkiesbaar, wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het

rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 9.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een

bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. De secretaris en de

penningmeester worden voor de eerste maal aangewezen in deze akte.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen

opgemaakt, die door het bestuur in de volgende vergadering worden

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

3. Bestuursbesluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen in

een vergadering waarin tenminste één/tweede van het aantal bestuursleden aanwezig is.

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de

vergaderingen van en de besluitvorming door het (dagelijks) bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 10.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

Blad 5

besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur

bevoegd. Het is echter verplicht binnen een termijn van één maand na het

ontstaan van de laatste vacature(s) een algemene vergadering te beleggen

waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van

registergoederen en evenmin tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een

derde verbindt. Het bestuur is niet bevoegd de vereniging terzake van deze

rechtshandelingen te vertegenwoordigen.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

I. Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen

en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde zoals jaarlijks

door de algemene vergadering zal worden vastgesteld te boven gaande.

II. a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot

verkrijgen van register goederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een

bankkrediet wordt verleend;

c. ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de

vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;

e. het optreden in recht, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen

uitstel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen

beroep worden gedaan.

6. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk

handelende leden van het dagelijks bestuur.

Blad 6

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 11.

1. Het verenigingsjaar en boekjaar lopen van één januari tot en met éénendertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en

verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vier maanden na

afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door

de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken binnen

de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van

baten en lasten met toelichting aan de vergadering over. Deze stukken worden

ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer

hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van

tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De commissie onderzoekt voordat de algemene vergadering wordt gehouden

de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene

vergadering verslag van haar bevindingen uit. Nadere regelen met betrekking

tot de verkiezing, vervanging en/of het aftreden van deze commissieleden

zullen worden gegeven in het huishoudelijk reglement.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich op

kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is

verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van

de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren

lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 12.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een

algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering

komen ondermeer aan de orde:

a. de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;

b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11

Blad 7

met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

c. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor een

volgend verenigingsjaar;

d. voorziening in eventuele vacatures;

e. de vaststelling van de contributie als bedoeld in artikel 6;

f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping

voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit

wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der

stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een

termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping

overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar

de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de

leiding van de vergadering en met het opstellen van de notulen.

5. Nadere regelen met betrekking tot de algemene vergaderingen worden in het

huishoudelijk reglement gegeven.

TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 13.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, tenzij in

die vergadering conform de agenda de opzegging van het lidmaatschap,

respectievelijk de schorsing van het betrokken bestuurslid aan de orde komt.

Tevens komt hem alsdan het recht toe in die vergadering het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de

algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid

uitbrengen, met dien verstande dat een lid maximaal twee stemmen kan uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.

Artikel 14.

1. De algemene vergaderingen worden, -tenzij de situatie zich voordoet als

omschreven in artikel 12 lid 4, laatste zin- geleid door de voorzitter van de

vereniging of haar plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en haar plaatsvervanger, dan treedt één der andere

bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.

Blad 8

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de

vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die

door de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan

door de voorzitter en notulist worden ondertekend.

De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 15.

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent

de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van

een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten

van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid

heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende

voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden

herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid

heeft verkregen, het zij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede

stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie

bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan

één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het

lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van

Blad 9

personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke

stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde

hoofdelijke stemming verlangt.

8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met

algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus

mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen

oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of

is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen

of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het

ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt

tenminste veertien dagen. Onder “schriftelijk” worden mede verstaan per

telefax of e-mail.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,

onverminderd het bepaalde in artikel 18.

GELDMIDDELEN.

Artikel 17.

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a. contributies;

b. subsidies;

c. schenkingen en legaten;

d. alle andere op wettige wijze verkregen baten.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 18.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan

door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de

mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld,

alsmede de plaats waar het afschrift van het voorstel ter inzage ligt.

De termijn van oproeping tot deze vergadering bedraagt tenminste vier weken.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen

voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen

Blad 10

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de

leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt

gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden

toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/

derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële

akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid

bevoegd.

ONTBINDING.

Artikel 19.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is

van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het besluit tot

ontbinding alleen kan worden genomen in een vergadering waarin tenminste

twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet

twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen

vier weken, doch niet eerder dan na twee weken na eerstbedoelde vergadering

een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het

voorstel tot ontbinding zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is

geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan

worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/

derde van de uitgebrachte stemmen.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt

door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot

vereffenaar zijn aangewezen.

3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens een bestemming gegeven aan het

na vereffening resterende batig saldo welke bestemming in ieder geval

zodanig dient te zijn dat het batig saldo tengoede komt aan een milieu- of

liefdadigheidsinstelling.

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening

van haar vermogen nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen

die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar,

danwel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De

vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en

Blad 11

bescheiden van de vereniging berusten onder degene die daartoe door de

vereffenaars is aangewezen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 20.

1. De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

PRIVACY

Artikel 21

1. De vereniging registreert alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor het

vervullen van haar doelstellingen.

2. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden

verstrekt, tenzij daar wettelijke gronden voor zijn.

3. Als derden een aanvaardbare reden hebben om te controleren in welke mate

de vereniging representatief is voor het wooncomplex, dan bepaalt het bestuur

een wijze die optimaal de privacy van leden beschermt.

4. De vereniging mag de persoonsgegevens gebruiken voor statistische

doeleinden en de resultaten daarvan publiceren.

SLOTBEPALING.

Artikel 22.

Over alles wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is

geregeld, besluit de algemene vergadering.

Tenslotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7

lid 1 en lid 3 en artikel 9 lid 1, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de

stichting worden benoemd:

- de comparant sub 1, de heer Arthur Franciscus van Katwijk voornoemd, als voorzitter;

- de comparant sub 2, de heer Bernardus Johannes de Blok voornoemd, als secretaris en

- de comparant sub 3, de heer Anne Korf als penningmeester.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

 

verleden te Spijkenisse op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de

comparanten, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te

hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 

WAARVAN AKTE

 

VERENIGING